Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie będzie samodzielną instytucją kultury?

Fot. Kamil Brzostowski

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś podpisali list intencyjny w sprawie realizacji koncepcji przekształcenia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie w samodzielną instytucję kultury, dla której organizatorem byłoby województwo podlaskie. Finalizacja przedsięwzięcia miałaby nastąpić wraz z początkiem 2022 roku. Stosowne uchwały w tej sprawie muszą jeszcze podjąć Rada Miejska Łomży i Sejmik Województwa Podlaskiego.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreśla, że skansen leży  poza granicami administracyjnymi naszego miasta. – To położenie  oraz fakt, iż jest on dziedzictwem całego regionu sprawiają, że trudno jest wygospodarować fundusze na zapewnienie mu takiego rozwoju, na jaki z pewnością zasługuje. Województwo ma znacznie większe możliwości finasowania tego muzeum – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że środki, które samorząd Łomży do tej pory  przekazywał na działalność skansenu, będzie można wykorzystać  na realizację innych działań kulturalnych w naszym mieście.

– To pierwszy dokument zmierzający do stworzenia sytuacji formalno-prawnej mającej na celu przekształcenie Skansenu w Nowogrodzie w placówkę podległą zarządowi województwa. Dla mnie, jako wnuka założyciela tego muzeum, jest to swego rodzaju  wypełnienie jego testamentu, w którym to z góry zobowiązał mnie do szczególnej dbałości o to wyjątkowe miejsce – mówił wicemarszałek Marek Olbryś. W jego ocenie skansen zasługuje na rozwój, a województwo podlaskie, które  dysponuje większym budżetem, ma  większe możliwości zarówno inwestycyjne, jak też pozyskiwania dodatkowych środków.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie obecnie znajduje się w strukturach Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Jest jednym z dwóch najstarszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Na terenie o powierzchni 3,5 ha zgromadzono obiekty reprezentatywne dla drewnianego budownictwa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Założycielem skansenu około stu lat temu był etnograf i działacz społeczny Adam Chętnik. Koszt utrzymania obiektu w Nowogrodzie wynosi ok. 900 tys. zł rocznie.

W ocenie władz miasta Łomża i zarządu Województwa Podlaskiego skansen, jako muzeum wsi kurpiowskiej, swoim zasięgiem wykracza poza lokalną kulturę. Sam w sobie urokliwy, jest materialnym dziedzictwem unikatowej w skali kraju tradycji. Obowiązkiem wszystkich jest zachowanie w jak najlepszej kondycji tego dzieła Adama Chętnika dla przyszłych pokoleń, jako świadectwa bogatej kultury naszego regionu.  

W podpisanym liście intencyjnym wyrażono wolę współpracy przy realizacji niezbędnych działań mających na celu wyodrębnienie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie ze struktur Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży i przekazanie go Województwu Podlaskiemu w celu utworzenia samodzielnej instytucji kultury, której organizatorem i organem prowadzącym będzie Samorząd Województwa Podlaskiego.