Zamknij
1) Wykonywanie czynności związanych z konserwacją instalacji i sieci wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji oraz urządzeń związanych z tymi instalacjami i sieciami;. 2) udział przeprowadzaniu przeglądów stanu technicznego urządzeń i instalacji; 3) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości; 4) ścisła współpraca w zakresie pełnionych obowiązków służbowych z użytkownikami kompleksów i obiektów wojskowych; 5) znajomość obowiązujących norm, przepisów i instrukcji dotyczących wykonywanych robót; 6) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej w swoim zakresie działalności;. 7) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji rozliczeniowej z działalności służbowej; 8) usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądów usterek w instalacjach i urządzeniach. *Pełna informacja o ogłoszeniu znajduje się na stronie: https://25wog.wp.mil.pl/u/MONTER_-_SEKCJA_OBSUGI_INFRASTRUKTURY__-_GZ_OMZA_17.08.2022_R..pdf
StPr/22/0992
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 660 PLN

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: 1) Wykonywanie remontów i napraw konserwacyjnych stolarki okiennej i drzwiowej, sprzętu kwaterunkowego oraz innych elementów stolarskich w obiektach; 2) Niezwłoczne usuwanie zgłaszanych i stwierdzonych w czasie przeglądów usterek stolarskich; 3) Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego stolarki, sprzętu kwaterunkowego i innych elementów drewnianych w obiektach; 4) Znajomość posługiwania się narzędziami stolarskimi, elektronarzędziami i sprzętem technicznym podczas wykonywania prac konserwacyjnych, 5) Znajomość obowiązujących norm, przepisów i instrukcji dotyczących wykonywania robót stolarskich, 6) Systematyczna konserwacja maszyn stolarskich w oparciu o posiadaną wiedzę i instrukcję obsługi danej maszyny, 7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości w swoim zakresie działalności; 8) ścisła współpraca w zakresie pełnionych obowiązków służbowych z użytkownikami kompleksów i obiektów wojskowych; 9) znajomość obowiązujących norm, przepisów i instrukcji dotyczących wykonywanych robót. *Pełna informacja o ogłoszeniu znajduje się na stronie: https://25wog.wp.mil.pl/u/KONSERWATOR__-_GZ_OMZA_16.08.2022.pdf
StPr/22/0993
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 610 PLN

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, współpraca z wychowawcą i rodzicami. Prowadzenie dokumentacji oraz zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
StPr/22/0986
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, prowadzenie dokumentacji odnośnie pomocy psychologiczno- pedagogicznej; prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczo- dydaktycznych.
StPr/22/0988
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Obsługa klienta w zakresie dobrania oferty ubezpieczeniowej, aktywne pozyskiwanie klientów.
StPr/22/0989
data rozpoczęcia pracy od 18.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

(Ogłoszenie nr. 104358- 1os. i ogłoszenie nr.104360- 1os.). ZAKRES ZADAŃ: osoba na tym stanowisku: 1. Przeprowadza kontrole żywności pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz przeznaczonych na eksport w celu certyfikowania przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii, pozostałych państw trzecich i UE. 2. Sporządza dokumentację, prowadzi ewidencje wysyłek do Wielkiej Brytanii, pozostałych państw trzecich i UE. 3. Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych. 4. Kontroluje klasyfikację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowanie ich i usuwanie z zakładów oraz prowadzoną dokumentację. 5. Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 6. Prowadzi postępowanie administarcyjno-egzekucyjne. 7. Przygotowuje projekty decyzji w celu przedłożenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia. 8. Sporządza sprawozdawczość z zakresu wykonywanych zadań. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszeń nr. 104358 i 104360-znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
StPr/22/0981
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 650 do 6 300 PLN

(ogłoszenie nr. 104346) ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1.Przyjmuje i rejestruje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), prowadzi dochodzenie epizootyczne. 2.Planuje i nadzoruje pod względem merytorycznym kontrole w zakresie bioasekuracji wykonywane przez lekarzy wyznaczonych i uczestniczy w kontrolach i rekontrolach w przypadku wystąpienia uchybień. 3.Prowadzi rejestry - wykaz kontroli wykonywanych w związku z wystąpieniem ASF w podziale na występujące obszary objęte ograniczeniami, rejestr stad pustych, rejestr próbek ASF, rejestr gospodarstw z programem bioasekuracji. 4.Weryfikuje wyniki badań w kierunku ASF z posiadaną dokumentacją. 5.Kontroluje pod względem merytorycznym, sporządzane przez lekarzy wyznaczonych, dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 6.Prowadzi obowiązującą dokumentację, sporządza sprawozdawczość dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt i wprowadza dane do systemów komputerowych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr. 104346 znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
StPr/22/0982
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 650 do 6 090 PLN

(ogłoszenie nr. 104355) ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1.Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się wprowadzaniem do zakładu, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu mleka i przetworów mlecznych, a także ich składowaniem, przepakowywaniem i transportowaniem oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej. 2.Wykonuje urzędowe badania środków spożywczych przeznaczonych do wprowadzania na rynek, handlu, eksportu, pobiera próby do badań monitoringowych w celu sprawdzenia zgodności wyprodukowanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 3.Przygotowuje opinie planów technologicznych oraz zakładowych systemów HACCP oraz weryfikuje systemy HACCP i kontroli wewnętrznej w nadzorowanym zakładzie. 4.Kontroluje klasyfikację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowanie ich i usuwanie z zakładu a także prowadzenie dokumentacji. 5.Prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdawczość z wykonywanych zadań, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr. 104355 znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
StPr/22/0983
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 4 060 do 6 300 PLN

(ogłoszenie nr.104362) ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1.Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych. 2.Przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt oraz warunków pozyskiwania mleka. 3.Kontroluje klasyfikacje ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 4.Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 5.Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych. 6. Prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdawczość z wykonywanych zadań, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr. 104362 znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
StPr/22/0984
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 650 do 5 000 PLN

(ogłoszenie nr.104354) ZAKRES ZADAŃ-Osoba na tym stanowisku: 1.Przyjmuje i rejestruje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), prowadzi dochodzenie epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby zakaźnej. 2.Planuje i nadzoruje pod względem merytorycznym kontrole w zakresie bioasekuracji afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków wykonywane przez lekarzy wyznaczonych, uczestniczy w kontrolach i rekontrolach w przypadku wystąpienia uchybień. 3.Prowadzi rejestry - wykaz kontroli wykonywanych w związku z wystąpieniem ASF oraz HPAI. 4.Weryfikuje wyniki badań w kierunku ASF oraz HPAI z posiadaną dokumentacją, prowadzi dochodzenie epizootyczne, prowadzi postępowanie administracyjne. 5.Kontroluje pod względem merytorycznym, sporządzane przez lekarzy wyznaczonych, dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 6.Prowadzi obowiązującą dokumentację, sporządza sprawozdawczość dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt i wprowadza dane do systemów komputerowych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr. 104354 znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
StPr/22/0985
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 650 do 6 300 PLN