Zamknij
Obsługa klienta i sprzedaż asortymentu sklepu (sklep z pieczywem). Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy.
StPr/22/1512
data rozpoczęcia pracy od 02.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: - pełnienie zadań i obowiązków Administratora Lokalnego (AL) oraz prowadzenie dokumentacji Administratora Lokalnego systemów informatycznych i teleinformatycznych zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególnymi Wymogami Bezpieczeństwa, - pełnienie obowiązków i zadań administratora strony Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, - pełnienie obowiązków i zadań administratora na profilu społecznościowym Facebook oraz Twitter, współpraca z oficerem prasowym, - prowadzenie systematycznych kontroli stanu technicznego eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz okresowych kontroli legalności użytkowanych programów w systemach teleinformatycznych.
StPr/22/1506
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Prace fizyczne związane z budową sieci elektroenergetycznej, kablowej i napowietrznej , oraz obsługa koparko-ładowarki, minikoparki. Praca: Łomża i okolice.
StPr/22/1507
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Przygotowywanie potraw, utrzymywanie czystości w kuchni.
StPr/22/1502
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Elektromechanik/ mechanik pojazdów samochodowych. *Praca: Oddz. Łomża.
StPr/22/1490
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prowadzenie terapii z dziećmi.
StPr/22/1488
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 5 775,78 PLN

Prowadzenie dokumentacji kadrowo- płacowej. Obsługa kadrowa jednostki. Opracowywanie sprawozdań do ZUS, US, GUS, SIO. Sporządzanie deklaracji PIT- 11, PIT-4R.
StPr/22/1489
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
wynagrodzenie od od 1 700 PLN

- prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; - przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie; - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism; - działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych; - prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowy; - wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien; - prowadzenie postępowań egzekucyjnych i postępowań katastrof budowlanych; - prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń i rozpatrywanie skarg; - prowadzenie rejestrów kontroli obowiązkowej oraz katastrof budowlanych; - prowadzenie samochodu służbowego oraz dokumentacji z tym związanej; - sporządzanie sprawozdań do GUNB i WINB oraz innych urzędów; - archiwizacja akt sprawy. *Warunki pracy: Praca w siedzibie Inspektoratu polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka). Praca również poza siedzibą Inspektoratu na terenie miasta Łomża polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych, kontroli obowiązkowych oraz kontroli skargowych i sprawdzających wykonanie decyzji, co często związane jest z pracą na wysokości i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze, budynek nie posiada windy, toaleta nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.
StPr/22/1484
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 4 700 PLN

ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1. Przyjmuje i rejestruje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), prowadzi dochodzenie epizootyczne. 2. Planuje i nadzoruje pod względem merytorycznym kontrole w zakresie bioasekuracji wykonywane przez lekarzy wyznaczonych i uczestniczy w kontrolach i rekontrolach w przypadku wystąpienia uchybień. 3. Prowadzi rejestry - wykaz kontroli wykonywanych w związku z wystąpieniem ASF w podziale na występujące obszary objęte ograniczeniami, rejestr stad pustych, rejestr próbek ASF, rejestr gospodarstw z programem bioasekuracji. 4. Weryfikuje wyniki badań w kierunku ASF z posiadaną dokumentacją. 5. Kontroluje pod względem merytorycznym, sporządzane przez lekarzy wyznaczonych, dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 6. Prowadzi obowiązującą dokumentację, sporządza sprawozdawczość dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt i wprowadza dane do systemów komputerowych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr.110809- znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
StPr/22/1474
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od od 3 650 do 6 090 PLN

ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1. Nadzoruje i kontroluje podmioty zajmujące się przewozem zwierząt, ich skupem i przetrzymywaniem oraz cyrki i sklepy zoologiczne, miejsca gromadzenia zwierząt, targi i wystawy. 2. Zapobiega i zwalcza choroby zakaźne zwierząt objęte obowiązkiem zwalczania i rejestracji. 3. Nadzoruje poprawność wykonania kontroli dobrostanu IRZ i wymogów wzajemnej zgodności. 4. Kontroluje prawidłowość wykonywania urzędowych czynności zleconych związanych z obrotem zwierząt i poprawność sporządzanej dokumentacji przez lekarzy wyznaczonych. 5. Kontroluje pod względem merytorycznym, sporządzane przez lekarzy wyznaczonych dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie obrotu zwierzętami. 6. Prowadzi rejestry podmiotów kontrolowanych. 7. Prowadzi postępowania administracyjne i skargowe zgodnie z obowiązującym prawem, przygotowuje decyzje I instancji. 8. Prowadzi obowiązującą dokumentację, sporządza sprawozdawczość dotyczącą zajmowanego stanowiska i wprowadza dane do systemów komputerowych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr.110809- znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
StPr/22/1475
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 650 do 6 300 PLN