Zamknij

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Nr oferty: StPr/22/1476Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
Zakres obowiązków: ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1. Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych. 2. Przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt oraz warunków pozyskiwania mleka. 3. Kontroluje klasyfikacje ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 4. Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 5. Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych. 6. Prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdawczość z wykonywanych zadań, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr.110815 - znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 15.12.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 650 do 5 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), weterynaryjne
  Uprawnienia:
  • Obsługa komputera
  • Prawo jazdy kat. B
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego, umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL), prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE: doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii, przeszkolenie specjalizacja z dziedziny Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
   Osoba do kontaktu: Leszek Wojewoda
   Numer telefonu: 86 216-34-54
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE: CV i list motywacyjny. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Oświadcz
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta, inny - *Miejsce osobistego składania dokumentów to Sekretariat PIW lub skrzynka pocztowa umieszczona pr
   Obsługa klienta i sprzedaż asortymentu sklepu (sklep z pieczywem). Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy.
   StPr/22/1512
   data rozpoczęcia pracy od 02.12.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: - pełnienie zadań i obowiązków Administratora Lokalnego (AL) oraz prowadzenie dokumentacji Administratora Lokalnego systemów informatycznych i teleinformatycznych zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególnymi Wymogami Bezpieczeństwa, - pełnienie obowiązków i zadań administratora strony Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, - pełnienie obowiązków i zadań administratora na profilu społecznościowym Facebook oraz Twitter, współpraca z oficerem prasowym, - prowadzenie systematycznych kontroli stanu technicznego eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz okresowych kontroli legalności użytkowanych programów w systemach teleinformatycznych.
   StPr/22/1506
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   Prace fizyczne związane z budową sieci elektroenergetycznej, kablowej i napowietrznej , oraz obsługa koparko-ładowarki, minikoparki. Praca: Łomża i okolice.
   StPr/22/1507
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   Przygotowywanie potraw, utrzymywanie czystości w kuchni.
   StPr/22/1502
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
   wynagrodzenie od od 3 490 PLN

   Elektromechanik/ mechanik pojazdów samochodowych. *Praca: Oddz. Łomża.
   StPr/22/1490
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Prowadzenie terapii z dziećmi.
   StPr/22/1488
   data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
   wynagrodzenie od od 5 775,78 PLN

   Prowadzenie dokumentacji kadrowo- płacowej. Obsługa kadrowa jednostki. Opracowywanie sprawozdań do ZUS, US, GUS, SIO. Sporządzanie deklaracji PIT- 11, PIT-4R.
   StPr/22/1489
   data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
   wynagrodzenie od od 1 700 PLN

   - prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; - przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie; - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism; - działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych; - prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowy; - wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien; - prowadzenie postępowań egzekucyjnych i postępowań katastrof budowlanych; - prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń i rozpatrywanie skarg; - prowadzenie rejestrów kontroli obowiązkowej oraz katastrof budowlanych; - prowadzenie samochodu służbowego oraz dokumentacji z tym związanej; - sporządzanie sprawozdań do GUNB i WINB oraz innych urzędów; - archiwizacja akt sprawy. *Warunki pracy: Praca w siedzibie Inspektoratu polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka). Praca również poza siedzibą Inspektoratu na terenie miasta Łomża polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych, kontroli obowiązkowych oraz kontroli skargowych i sprawdzających wykonanie decyzji, co często związane jest z pracą na wysokości i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze, budynek nie posiada windy, toaleta nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.
   StPr/22/1484
   data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
   wynagrodzenie od od 4 700 PLN

   ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1. Przyjmuje i rejestruje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), prowadzi dochodzenie epizootyczne. 2. Planuje i nadzoruje pod względem merytorycznym kontrole w zakresie bioasekuracji wykonywane przez lekarzy wyznaczonych i uczestniczy w kontrolach i rekontrolach w przypadku wystąpienia uchybień. 3. Prowadzi rejestry - wykaz kontroli wykonywanych w związku z wystąpieniem ASF w podziale na występujące obszary objęte ograniczeniami, rejestr stad pustych, rejestr próbek ASF, rejestr gospodarstw z programem bioasekuracji. 4. Weryfikuje wyniki badań w kierunku ASF z posiadaną dokumentacją. 5. Kontroluje pod względem merytorycznym, sporządzane przez lekarzy wyznaczonych, dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 6. Prowadzi obowiązującą dokumentację, sporządza sprawozdawczość dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt i wprowadza dane do systemów komputerowych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr.110809- znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
   StPr/22/1474
   data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
   wynagrodzenie od od 3 650 do 6 090 PLN

   ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku: 1. Nadzoruje i kontroluje podmioty zajmujące się przewozem zwierząt, ich skupem i przetrzymywaniem oraz cyrki i sklepy zoologiczne, miejsca gromadzenia zwierząt, targi i wystawy. 2. Zapobiega i zwalcza choroby zakaźne zwierząt objęte obowiązkiem zwalczania i rejestracji. 3. Nadzoruje poprawność wykonania kontroli dobrostanu IRZ i wymogów wzajemnej zgodności. 4. Kontroluje prawidłowość wykonywania urzędowych czynności zleconych związanych z obrotem zwierząt i poprawność sporządzanej dokumentacji przez lekarzy wyznaczonych. 5. Kontroluje pod względem merytorycznym, sporządzane przez lekarzy wyznaczonych dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie obrotu zwierzętami. 6. Prowadzi rejestry podmiotów kontrolowanych. 7. Prowadzi postępowania administracyjne i skargowe zgodnie z obowiązującym prawem, przygotowuje decyzje I instancji. 8. Prowadzi obowiązującą dokumentację, sporządza sprawozdawczość dotyczącą zajmowanego stanowiska i wprowadza dane do systemów komputerowych. * Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr.110809- znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
   StPr/22/1475
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
   wynagrodzenie od od 3 650 do 6 300 PLN