Regulamin

REGULAMIN SERWISU „z Łomży”  

zwany dalej „Regulaminem”  

I. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz  warunki korzystania z serwisu „z Łomży”, zwanego  dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i  obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz  Administratora w zakresie świadczenia usług drogą  elektroniczną. 

2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się  pod adresem www.zlomzy.pl wraz ze wszelkimi jej  podstronami. 

3. „Administratorem” Serwisu jest „Mirinda sp. z o.o.” z  siedzibą w (01-842) Warszawie przy Al. Reymonta 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod KRS:  0000619652, NIP: 5542938633, o kapitale  zakładowym w wysokości 20.000 zł. 

4. „Użytkownikiem” jest każda osoba fizyczna lub osoba  prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, która odwiedza Serwis. 

5. „Użytkownikiem zewnętrznym” jest Użytkownik który zarejestrował się w ramach zewnętrznych usług  technologicznych umożliwiających korzystanie z  infrastruktury Serwisu (np. Disqus, Facebook, Gmail,  konto e-mail). 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania  w każdym czasie zmian w treści Regulaminu, jak  również wprowadzenia nowego regulaminu. 

7. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji  Użytkownika, chyba że postanowiono inaczej, oraz  jest nieodpłatne. 

8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków  prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest  prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie  sądy właściwe dla siedziby Administratora. 

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem  zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w  szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

10. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich  Użytkowników na stronie www.zlomzy.pl. 

11. Serwis świadczy usługi drogą internetową. II. Warunki techniczne korzystania z serwisu  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie  urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon,  tablet, telewizor i inne) wyposażonego w  zaktualizowaną przeglądarkę internetową. Serwis nie  ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie  Użytkownika nie posiada cech technicznych  umożliwiających prawidłowe emitowanie treści. 

2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być  uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów  takich jak Flash, Silverlight, Java i innych. 

3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być  uzależniony od konieczności posiadania konta w  Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus,  Facebook, Gmail, Twetter, konto e-mail). 

4. Serwis może wyświetlać reklamy, materiały  sponsorowane oraz treści zawierające lokowanie  produktu. 

III. Prawo autorskie  

1. Wszelkie treści opublikowane w Serwisie podlegają  ochronie prawa autorskiego, w szczególności w  zakresie artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów,  znaków zastrzeżonych i innych oraz oprogramowania.  Majątkowe prawa autorskie do tych utworów  przysługują Administratorowi. 

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie  Serwisu oraz jego treści w zakresie przekraczającym  tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez Ustawę o  prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4  lutego 1994 roku Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn, zm.  Dozwolone jest „linkowanie” bezpośrednio do  artykułów serwisu. 

3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach  systemu komentarzy oświadcza, że posiada pełne  prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie  w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik,  filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne  zostały wykorzystane w ramach odpowiednich  licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało  oznaczone. 

4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną  odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia  przez niego majątkowych i osobistych praw  autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie. 

5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie  jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.  Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do  publikowanych przez siebie treści, publikacji  dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja  może być w każdej chwili przez niego odwołana po  dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora. 

6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi  odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw  autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie  oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania  tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca  2002 roku. 

IV. Prawa i obowiązki użytkownika 

1. Użytkownik zewnętrzny staje się Użytkownikiem w  chwili publikacji pierwszej treści w tym komentarza  przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze  społecznościowej (np. Disqus, Facebook, Gmail)  zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. 

2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania  Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa. 3. Użytkownicy obowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego i dobrymi  obyczajami, ponosząc całkowitą odpowiedzialność  za skutki zachowań naruszających powyższe  standardy. Treści powszechnie uznawane za  wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne,  naruszające granice dobrego smaku i inne treści oraz  Regulamin, które w ocenie Administratora zostaną  uznane za niewłaściwe i zostaną usunięte. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od  wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i  merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w  szczególności od „spamowania”, nieuzgodnionych z  Administratorem działań reklamowych, zachowań,  które mogą zostać uznane za celowe próby  destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu poprzez  atak na system komputerowy lub usługę sieciową w  celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie  wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany  równocześnie z wielu komputerów(DDoS) i inne. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania  dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu  Użytkownikom, którzy będą łamali postanowienia  Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie  komentarzy, jak również blokowanie określonych  adresów IP. 

6. W przypadku łamania przepisów prawa przez  Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu,  Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia  stosownych działań prawnych, jak również  udostępniania niezbędnych danych organom  właściwym uprawnionym do uzyskania tych danych. 

V. Dane osobowe i ochrona prywatności 

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z  prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu  niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie  w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w  stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. 

2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii  danych. Dokłada wszelkich starań, aby chronić dane  przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w  tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki  bezpieczeństwa na wysokim poziomie oraz nie  udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego  

podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Administrator zbiera następujące dane osobowe  Użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich  podanie: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail  oraz adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w  celu realizacji usługi komentarzy w Serwisie – pierwotnie świadczonej za pomocą usługi Disqus,  Facebook, Gmail, Twitter i inne ale zabezpieczanej  również w serwisie na zasadach określonych w  regulaminie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów  bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania  ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy  (Uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6  ust. 1 lit. f RODO)). Dane osobowe nie będą  wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom  postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub  innych przewidzianych prawem sytuacji. 

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz  należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z  dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16  lipca 2004 roku Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800. z poźn.  zm. 

6. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu  wykorzystywane są w realizowaniu celów  funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika,  pomagają również w realizowaniu celów  statystycznych, reklamowych i społecznościowych. 

7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub  ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do  plików cookies w ustawieniach przeglądarki  internetowej. 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności  

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i  zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu  ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie,  jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego  zawiadomienia. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za  działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie  naruszania prawa na łamach serwisu w drodze  publikacji treści Użytkowników zewnętrznych. Pełną i  osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi  Użytkownik. 

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada 2020 roku. 2. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika,  jak i Użytkownika Zewnętrznego jest równoznaczne z  akceptacją Regulaminu.

Regulamin emisji reklam Serwisu „z Łomży.pl”

zwany dalej „Regulaminem”

 1. Postanowienia ogólne
 1. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się  pod adresem www.zlomzy.pl wraz ze wszelkimi jej  podstronami.
 2. Administrator Serwisu” jest Mirinda sp. z o.o. z  siedzibą w (01-842) Warszawie przy Al. Reymonta 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod KRS:  0000619652, NIP: 5542938633, o kapitale  zakładowym w wysokości 20.000 zł.
 3. Zamieszczanie Reklam w Serwisach Internetowych Administratora Serwisu jest dokonywane w oparciu o Regulamin.
 4. „Reklamodawca” jest to każda osoba fizyczna działająca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca Administratorowi Serwisu publikację Reklamy. Za Reklamodawcę jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym i na rzecz swoich klientów.
 5. „Cennikiem” jest informacja o cenie Reklamy w Serwisach Administratora.
 6. „Zamówienie” jest to pisemne zlecenie zamieszczenia Reklamy w Serwisie, składane przez Reklamodawcę na specjalnym formularzu przygotowanym przez Administratora Serwisu. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o zamieszczenie Reklamy przez Administratora zgodnie z Regulaminem. Zamówienie zawiera dane Reklamodawcy, rodzaj Reklamy, okres jej emisji, datę rozpoczęcia emisji, wynagrodzenie Administratora Serwisu zgodnie z Cennikiem.
 7. „Warunki techniczne” to są informacje jakie powinny spełniać Reklamy, aby mogły zostać zamieszczone na Serwisie.
 1. Warunki zamówienia i emisji reklamy.
 1. Administrator Serwisu ani jego personel, osoby współpracujące w celu wykonania Umowę emisji reklamy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz skutki ich publikacji dla Reklamodawcy.
 2. W przypadku gdyby w wyniku publikacji Reklamy Administrator Serwisu poniósł jakiekolwiek koszty z tytułu roszczeń osób, których prawa zostały  naruszone  wskutek  publikacji  Reklamy  z przyczyn innych niż zawinione przez Administratora Serwisu lub przez siłę wyższą, Reklamodawca jest zobowiązany pokryć te koszty w całości łącznie z kosztami postępowań spornych i innych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. 
 3. Reklamodawca jest obowiązany są do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa zaś treść Reklamy ma być zgodna z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego i dobrymi  obyczajami, gdzie Reklamodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki zachowań naruszających powyższe  standardy. 
 4. Treści powszechnie uznawane za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne,  naruszające granice dobrego smaku i inne treści oraz wynikające z Regulaminu, które w ocenie Administratora Serwisu zostaną uznane za niewłaściwe i zostaną usunięte. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy zamieszczenia albo też wstrzymania emisji Reklamy gdy:
 1. treść lub forma Reklamy jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową Administratora Serwisu,
 2. w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez osobę trzecią lub właściwy organ lub instytucję powołaną do przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy,
 3. wynika to z siły wyższej,
 4. nie zostały przekazane materiały reklamowe Administratorowi Serwisu w czasie umożlwiającym zamieszczenie ich w Serwisie,
 5. braku możliwości technicznych prawidłowego wyświetlenia Reklamy w tym z Warunków technicznych,
 6. w przypadku braku zapłaty w terminie wynagrodzenia za zamieszczoną wcześniej Reklamę lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

Lista wskazana powyżej nie jest zamknięta i stanowi jedynie przykładowe sytuacje, a Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy zamieszczenia albo też wstrzymania emisji Reklamy w każdej sytuacji, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu przy czym jeśli przyczyna emisji Reklamy nie leży po stronie Reklamodawcy, Reklamodawcy przysługuje roszczenie o zwrot części ceny za usługę proporcjonalnie do niezrealizowanego okresu emisji.

 1. W przypadku Reklam dotyczących działalności, do której prowadzenia wymagana jest  koncesja,  zezwolenie,  licencja  itp. Reklamodawca na wezwanie Administratora  Serwisu zobowiązany jest przedstawić posiadaną przez siebie koncesję, zezwolenie, licencję, złożyć dodatkowe oświadczanie o reklamowym towarze, dotyczy to w szczególności produktów medycznych. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów Administrator Serwisu odmówi zamieszczenia Reklamy.
 1. Płatności
 1. Za zamieszczenie Reklamy Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Administratorowi Serwisu  wynagrodzenie na podstawie wystawionej przez Administrator Serwisu faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem w dniu złożenia Zamówienia.
 2. Reklamodawca dokona zapłaty wynagrodzenia przysługującego Administratorowi Serwisu przed zamieszczeniem Reklamy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Zamówieniu.
 3. W uzasadnionych wypadkach Wydawca może wyrazić zgodę na inny termin i formę płatności.
 4. Realizacja zamówienia
 1. Reklamodawca zobowiązuje się przesłać Administratorowi Serwisu materiały niezbędne do  zamieszczenia  Reklamy  nie  później  niż  na 2 dni robocze przed planowanym dniem rozpoczęcia emisji lub w terminie ustalonym w Zamówieniu zgodnie z Warunkami technicznymi.
 2. W przypadku, niedostarczenia przez Reklamodawcę materiałów reklamowych niezbędnych do zamieszczenia Reklamy w terminie określonym w Regulaminie, Administrator Serwisu jest uprawniony do niezrealizowania części lub całości Zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu oraz Reklamodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu części lub całości Zamówienia. Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia za niezrealizowana część lub całość Zamówienia.
 3. Administrator Serwisu zastrzega prawo do możliwości wyświetlania reklamy Reklamodawcy bez jego zgody i dodatkowych kosztów po wykonaniu Zlecenia.
 4. W przypadku wystąpienia przypadku o którym mowa w pkt. IV ust 3 Regulaminu, Reklamodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o zaprzestanie wyświetlania reklamy po okresie ustalonym w Zleceniu, zaś Administrator Serwisu usunie taką reklamę bez zbędnej zwłoki. Reklamodawcy nie przysługuje prawo do ewentualnego odszkodowania z tego tytułu.
 1. Reklamacje
 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklama@zlomzy.pl lub listownie na adres siedziby Administratora Serwisu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. O dodatkowym terminie każdorazowo osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona.
 4. W przypadku braku emisji reklamy lub niezgodnej z ustaleniami w Zleceniu z winy Administratora Serwisu, Administrator Serwisu zobowiązuje się do powtórnej emisji reklamy w ustalonym ze Reklamodawcą terminie, przy czy czas emisji reklamy może zostać zmieniony.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące wyemitowanej reklamy należy składać najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od ustalonego terminu zakończenia emisji reklamy.
 1. Dane osobowe
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Reklamodawcy w wykonaniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się również w regulaminie Serwisu.
 3. Postanowienia końcowe
 1. Administrator Serwisu nie świadczy usług posprzedażnych ani nie udziela gwarancji.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie opublikowana w szczególności na stronie Serwisu.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapytania należy przesyłać na adres: reklama@zlomzy.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 572 275 004
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutym 2021r.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi odrębna Zlecenie zawarte pomiędzy Reklamodawcą, a Administratorem Serwisu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Emisji Reklam Serwisu „z Łomży.pl”

Administratorem Danych Osobowych  jest  spółka Mirinda sp. z o.o. z  siedzibą w (01-842) Warszawie przy Al. Reymonta 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod KRS:  0000619652, NIP: 5542938633, o kapitale  zakładowym w wysokości 20.000 zł.

W celu wykonania i rozliczenia umowy przetwarzane są niezbędne dane kontaktowe, numer REGON i NIP oraz numer KRS, adres email, numer telefonu oraz inne narzędzia w celu prawidłowej komunikacji

Dane przekazywane są w momencie zawierania Zamówienia.

Administrator  Danych Osobowych  przetwarza tylko dane osobowe niezbędne do prawidłowego wykonania Zlecenia w tym dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe oraz praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

W przypadku wyrażania zgody, będziemy dodatkowo przetwarzać dane w celu przedstawienia informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych w tym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym dane są niezbędne w celu prawidłowego wykonania Zlecania oraz podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, doradcom  prawnym   i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania Zlecenia, postępowania reklamacyjnego oraz innych terminów wynikających z przepisów prawa. 

Reklamodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli podstawą przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest udzielona zgoda, wówczas Reklamodawcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Serwisu danych osobowych, których Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się do Administratora Danych Osobowych  pod adresem email: redakcja@zlomzy.pl

Regulamin emisji ogłoszeń na portalu „z Łomży.pl”

zwany dalej „Regulaminem”

 1. Postanowienia ogólne
 2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się  pod adresem www.zlomzy.pl wraz ze wszelkimi jej  podstronami.
 3. Administrator Serwisu” jest Mirinda sp. z o.o. z  siedzibą w (01-842) Warszawie przy Al. Reymonta 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod KRS:  0000619652, NIP: 5542938633, o kapitale  zakładowym w wysokości 20.000 zł.
 4. „Sprzedający” jest to każda osoba fizyczna działająca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. „Cennikiem” jest informacja o cenie Ogłoszenia w Serwisach Administratora.
 6. „Ogłoszeniem” jest to propozycja sprzedaży ruchomości lub nieruchomości  Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego które jest opublikowane w Serwisie na zasadach określonych Regulaminie.
 7. „Przedmiotem” są towary lub usługi objęte Ogłoszeniem
 8. „Warunki techniczne” to są informacje jakie powinny spełniać Ogłoszenia, aby mogły zostać zamieszczone na Serwisie.
 9. „Rejestracja” jest to proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 10. „Konto” jest to zbiór danych powiązanych z danym Sprzedającym, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Sprzedjacego w Serwisie.
 1. Warunki zamówienia Ogłoszenia.
 2. Administrator Serwisu ani jego personel, osoby współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz skutki ich publikacji dla Serwisie Administratora.
 3. W przypadku gdyby w wyniku publikacji Ogłoszenia, Administrator Serwisu poniósł jakiekolwiek koszty z tytułu roszczeń osób, których prawa zostały  naruszone  wskutek  publikacji  Ogłoszenia  z przyczyn innych niż zawinione przez Administratora Serwisu lub przez siłę wyższą, Sprzedający jest zobowiązany pokryć te koszty w całości łącznie z kosztami postępowań spornych i innych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 4. Sprzedawca jest obowiązany są do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa zaś treść Ogłoszenia ma być zgodna z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego i dobrymi  obyczajami, gdzie Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki zachowań naruszających powyższe  standardy.
 5. Treści powszechnie uznawane za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne,  naruszające granice dobrego smaku i inne treści oraz wynikające z Regulaminu, które w ocenie Administratora Serwisu zostaną uznane za niewłaściwe i zostaną usunięte. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy zamieszczenia albo też wstrzymania emisji Ogłoszenia gdy:
 6. treść lub forma Ogłoszenia jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową Administratora Serwisu,
 7. w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez osobę trzecią lub właściwy organ lub instytucję powołaną do przestrzeganiem zasad etyki mediów,
 8. wynika to z siły wyższej,
 9. nie zostały przekazane materiały reklamowe Administratorowi Serwisu w czasie umożlwiającym zamieszczenie ich w Serwisie,
 10. braku możliwości technicznych prawidłowego wyświetlenia Reklamy w tym z Warunków technicznych,
 11. w przypadku braku zapłaty w terminie wynagrodzenia za zamieszczoną wcześniej Reklamę lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

Lista wskazana powyżej nie jest zamknięta i stanowi jedynie przykładowe sytuacje, a Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy zamieszczenia albo też wstrzymania emisji Ogłoszenia w każdej sytuacji, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 • W przypadku Ogłoszeń dotyczących działalności, przedmiotów do której prowadzenia wymagana jest  koncesja,  zezwolenie,  licencja  itp. Reklamodawca na wezwanie Administratora  Serwisu zobowiązany jest przedstawić posiadaną przez siebie koncesję, zezwolenie, licencję, złożyć dodatkowe oświadczanie o reklamowym towarze, dotyczy to w szczególności produktów medycznych. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów Administrator Serwisu odmówi zamieszczenia Ogłoszenia.
 • Płatności
 • Ogłoszenia publikowane Serwisie Administratora są bezpłatne.
 • Realizacja zamówienia
 • Sprzedawca zobowiązany do jest do założenia konta, jego aktywacji.

Wypełnienie formularza Ogłoszenia i przesłania Administratorowi Serwisu materiały niezbędne do  zamieszczenia zgodnie z Warunkami technicznymi.

 • Reklamacje
 • Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklama@zlomzy.pl lub listownie na adres siedziby Administratora Serwisu.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. O dodatkowym terminie każdorazowo osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona.
 • W przypadku braku emisji Ogłoszenia z winy Administratora Serwisu, Administrator Serwisu zobowiązuje się do powtórnej emisji Ogłoszenia w terminie późniejszym przy czym czas emisji Ogłoszenia może zostać zmieniony.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące wyemitowanego Ogłoszenia należy składać najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od ustalonego terminu zakończenia emisji Ogłoszenia.
 • Dane osobowe
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Reklamodawcy w wykonaniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się również w regulaminie Serwisu.
 • Postanowienia końcowe
 • Administrator Serwisu nie świadczy usług posprzedażnych ani nie udziela gwarancji.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie opublikowana w szczególności na stronie Serwisu.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapytania należy przesyłać na adres: reklama@zlomzy.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 572 275 004
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Emisji Ogłoszeń Serwisu „z Łomży.pl”

Administratorem Danych Osobowych  jest  spółka Mirinda sp. z o.o. z  siedzibą w (01-842) Warszawie przy Al. Reymonta 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod KRS:  0000619652, NIP: 5542938633, o kapitale  zakładowym w wysokości 20.000 zł.

W celu wykonania zlecenia Ogłoszenia przetwarzane są niezbędne dane kontaktowe, numer REGON i NIP oraz numer KRS, adres email, numer telefonu oraz inne narzędzia w celu prawidłowej komunikacji

Dane przekazywane są w momencie zawierania Zamówienia.

Administrator  Danych Osobowych  przetwarza tylko dane osobowe niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia emisji Ogłoszenia w tym praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych w tym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym dane są niezbędne w celu prawidłowego wykonania zlecenia emisji Ogłoszenia oraz podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, doradcom  prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane osobowe przechowywane przez rok od do czasu usunięcia Konta przez użytkownika chyba że inny termin wynika z przepisów prawa.

Sprzedawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli podstawą przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest udzielona zgoda, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Serwisu danych osobowych, których Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się do Administratora Danych Osobowych  pod adresem email: redakcja@zlomzy.pl