Zamknij
REKLAMA

Łomża: Jest praca w urzędzie!

10:47, 02.05.2022 | .
Skomentuj fot. UM Łomża
REKLAMA

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze.

Chodzi o stanowiska Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży. 

Wymagania: 

 • wykształceniewyższe - preferowane prawnicze lub administracyjne;
 • znajomość przepisów: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych, Kodeks wyborczy oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
 • doskonała znajomość art. 4 - 13, 29 i 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),
 • biegła umiejętność obsługi komputera (w tym pakiet MS Office, internet) i urządzeń biurowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • bezpośrednia obsługa mieszkańców w zakresie zadań ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych,
 • bieżąca praca w systemie informatycznym "ŹRÓDŁO" – rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Danych Kontaktowych,
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego składanych osobiście lub w formie elektronicznej, realizowanie zleceń dotyczących dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych,
 • przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL, wprowadzanie zmian do Rejestru PESEL,
 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
 • prowadzenie rejestru wyborców, przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru wyborców i wydawanie decyzji,
 • prowadzenie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń z dokumentacji wydanych dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych osobowych i opracowywanie projektów decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów pism w sprawach meldunkowych oraz spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.

Warunki pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku Urzędu. Stanowisko bezpośredniej obsługi mieszkańców wymagające stałego kontaktu osobistego, pisemnego (w tym elektronicznego) i telefonicznego z instytucjami i klientami Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa będzie zawarta na okres do 6. miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży. Osoba wyłoniona w naborze, która nie była wcześniejzatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej, a pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 • Normy czasu pracy: Praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

Potrzebne dokumenty 

 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;

 • Curriculum Vitae (CV) zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - opatrzone własnoręcznym podpisem;

 • jeśli w liście motywacyjnym lub CV lub w innych załączonych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO niezbędna jest dodatkowa Państwa zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona w formie dopisku bezpośrednio w liście motywacyjnym lub CV w brzmieniu:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym/CVoraz załączonych dokumentach. (czytelny podpis kandydata)”;

 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe;

 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy i/lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o okresie zatrudnienia - potwierdzających wymagany staż pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy);

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnychi korzystaniu z pełni praw publicznych,o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem - złożone na druku „Oświadczeniei klauzula informacyjna _st. urzędnicze” znajdującym się w odrębnym pliku pod niniejszym ogłoszeniem.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Organizacji i Kadr, p. 124, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: Podinspektor COM-OEL”.

Termin składania ofert:  do dnia12 maja 2022 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonymw ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%