Zamknij
REKLAMA

Łomża: Tyle zapłacimy za odpady

09:47, 04.05.2022 | .
Skomentuj fot. pixabay.com
REKLAMA

Prezydent Miasta Łomża informuje, że od 1 maja 2022 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca:   

w zabudowie jednorodzinnej wynosi – 23,90 zł/osoba   
w zabudowie wielorodzinnej wynosi – 17,90 zł/osoba

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:

Od 1 czerwca 2020 roku wszedł obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W związku z tym w składanych deklaracjach dla celów obliczania opłaty mają zastosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadów segregowanych.Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według  stawki podwyższonej.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:* 

w zabudowie jednorodzinnej – 71,70 zł/osoba* 
w zabudowie wielorodzinnej – 53,70 zł/osoba

Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Prezydent miasta na podstawie powiadomienia określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZWOLNIENIA W OPŁACIE:

Uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku:

1.  kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 2,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca;
2.  gdy dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe zgodnie z rozporządzeniem wynosi: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie. Zwolnienie wynosi 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; lub
3.  gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Zwolnienie wynosi 20% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających przysługujące zwolnienie np. dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód (do wglądu).Zwolnienia przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej i dla rodzin wielodzietnych nie łączy się ze sobą.

KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej):

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o kompostowniku, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, w związku z posiadaniem kompostownika, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%